F - G - H - I - J - English / Arabic Dictionary

Browse through our English/Arabic dictionary and learn some useful words and phrases.<br>
Need a translation? Ask here.

Moderators: 4u Network, DJKeefy

User avatar
DJKeefy
Site Administrator
Site Administrator
Posts: 276
Joined: Thu Jan 13, 2005 4:08 pm
Location: Luxor (Egypt)
Has thanked: 26 times
Been thanked: 2 times
Gender:
Egypt

F - G - H - I - J - English / Arabic Dictionary

Post by DJKeefy »

F
Spoiler
face			wesh	  
fact			haqeeqa	  
factory			masna'	  
Fair (just)		aadil	  
fair (blond)		ashqar	  
faith			eemaan	  
faithful		ameen	  
fake			ta'leed	  
fall (season)		khareef	  
false			muzayaf	  
familiar		ma'loof	  
family			Aayla	  
famous			mashhoor/a [m/f]	  
fan (for cooling)	marwaha	  
fan (in music etc)	muAgab	  
fanatic			mit'asseb	  
fantastic		mudhish	  
far			baAeed	  
farm			mazra'a	  
farms			mazaari'	  
farmer			muzaariA	  
fashion			mooda	  
fast			sareeA/sareeAa	  
fat (person)		tikheen/a [m/f]	  
fat (food)		simeen	  
fatal			qateel	  
fate			naseeb	  
father			abb	  
father-in-law		hama	  
fault			ralta	  
faulty			Aatlaan	  
favourite		mufaddal	  
february		febriyer	  
feelings		mashaa'ir	  
female			mu'annas	  
fence			soor	  
ferry			meAaddaya	  
festival		mahragaan	  
fever			humma	  
feverish		mahmoom	  
few			shwiyya	  
fiance			khateeb	  
fiancee			khateeba	  
fiction			khayaal	  
field			magaal	  
fifteen			khamstaasher	  
fifth			khaamis	  
fifty			khamseen	  
fight			khinaa'a	  
figs			teen	  
film			film	  
films			aflaam	  
filthy			wesikh	  
final			akheer	  
Fine (punishment)	raraama	  
finger			subaaA	  
fire			naar	  
fire !			haree'a	  
fire escape		makhrag haree'	  
firewood		hatb	  
firm (solid)		maakin	  
first			awwil	  
first class		daraga ola	  
first floor		ed-dur el awwil	  
fish			samak	  
fish shop		samaak	  
fishing			sayd samak	  
fishing boat		markib sayd	  
fishing village		qaryit sayd	  
fit			azma	  
five			khamsa	  
fizzy			fuwwaar	  
flag			Aalam	  
flame			laheeb	  
flash			barq	  
flash (camera)		flash	  
flat (apartment)	sha'a	  
flat (ground etc)	musattah	  
flattery		tamleeq	  
flavour			taAm	  
flea			barroot	  
fleet			'amaara	  
flesh			lahm	  
flight			rihla	  
flippers		zaAanif	  
flood			feeadaan	  
floor (surface)		'ard	  
floor (storey)		door	  
florist			mahall zuhoor	  
flour			diqeeq	  
flower			zahra	  
flowers			zuhoor	  
flu			inflwanza	  
fly			dibbaan	  
fog			shaboora	  
food			akl	  
foolish			magnoon	  
foot			'adam	  
football		koorat qadam	  
footpath		sikka	  
forbidden		mamnoo'	  
forehead		oora	  
foreign			khaarigi/agnabee	  
foreigner		khawaaga / agnabee/agnabaya [m/f]	  
forest			Raaba	  
fork			shooka	  
forks			shuwak	  
form (document)		namoozag	  
formal			rasmee	  
fortnight		usbuAayn	  
fortress		alAa	  
fortune (luck)		hazz	  
fortune (wealth)	Rina	  
forty			arba'een	  
fountain		nafoora	  
four			arba'	  
fourteen		arba'taasher	  
fourth			rab'a	  
fox			ta'lab	  
foxes			ta'aalib	  
fraction		kasr	  
France			faransa	  
free (no cost)		bibalaash	  
freezer			frayzar	  
French			faransaawee	  
french fries		batatis mehammara	  
fresh			taaza	  
Friday			yawm ig guma	  
fridge			tallaaga	  
fried			ma'lee	  
fried egg		bayda ma'laya	  
friend			sahib/sahba [m/f]	  
friendly		hebbee	  
frog			difda'	  
frogs			dafaadi'	  
front			wagha	  
fruit			fawaaki	  
fruit juice		aseer fawaaki	  
full			malyaan/a [m/f]	  
fun			mut'a	  
funeral			ganaaza	  
funny (strange)		Rareeb	  
funny (humorous)	musalee	  
fur			kurk	  
furious			Radbaan	  
furnished		mafroosh/a [m/f]	  
furnished flat		shaqqa mafroosha	  
furniture		asaas	  
future			musta'bal
G
Spoiler
gallon			gaaloon	  
gambiling		qumaar	  
game (sports)		match	  
games (cards)		kutshayna	   
garbage			zibaala	  
garbage collector	zabbaal	  
garden			gineena	  
garlic			tawm	  
gas			gaaz	  
gas (petrol)		banseen	  
gas station		mahattit banzeen	  
gate			bawaaba	  
gears			troos	  
gender			gins	  
general (adjective)	aaam	  
generous		kareem/a [m/f]	  
gentleman		saiyid	  
gents (toilet)		tawalet rigaalee	  
genuine			ha'ee'ee	  
geography		gograafiya	  
German			almaanee	  
Germany			lmaanya	  
gift			hedeeyya	  
gifts			hadaaya	  
gin			jin	  
ginger			ganzabeel	  
giraffe			zaraafa	  
girl			bint	  
girlfriend		sadeeqa	  
glad			farhaan	  
glass (drinking)	kubbaaya	  
glass			izaaza	  
glasses (eyesight)	naddaara	  
gloves			quffaaz	  
glue			Riri	  
goal (football)		gool	  
goalkeeper		haaris il marma	  
goat			mi'za	  
God (the one)		Allah	  
god (any other)		rab	  
goddess			ilaaha	  
gold			dahab	  
golden			dahabi	  
good			kwayis	  
goodbye			maAssalaama	  
good evening		masa' el khayr	  
good morning		sabaah el khayr	  
goose			wizz	  
gout			nuqrus	  
government		hukooma	  
gradually		shwaya shway	  
grain			habba	  
gram			gram	  
granddaughter		hafeeda	  
grandfather		gidd	  
grandmother		gidda	  
grandson		hafeed	  
grapefruit		graibfroot	  
grapes			Ainab	  
grass			hasheesh/nigeel	  
grateful		mutshakkir	  
grave			ma'bara	  
gravy			taagin/maraqat lahm	  
great			'azeem	  
Greece			el yonaan	  
greedy			tamaA	  
Greek			yonaanee	  
green			akhdar/khadra [m/f]	  
greengrocer		khudari	  
grey			rumaadi	  
grilled			mashwee	  
grocers			ba'aal	  
ground			ard	  
group			magmooAa	  
guardian		wasi	  
guest			dayf/dayfa [m/f]	  
guesthouse		bansayoon	  
guide			murshid/a [m/f]	  
guidebook		daleel	  
guitar			geetar	  
gulf			khaleeg	  
gun (rifle)		bundu'aya	  
gun (pistol)		musaddas	  
gut			misraan	  
gutter			mizraab	  
gypsy			nawar [s or pl]
H
Spoiler
hair			sha'r	  
hairbrush		fursha	  
haircut			hilaa'a	  
hairdryer		seshwaar	  
hair spray		mussabbit shaAr	  
half			nus	  
ham			werk khanzeer	  
hamburger		hamburger	  
hammer			mitraqa	  
hand			eed	  
handbag			shantit eed	  
handbrake		faraamil yad	  
handkerchief		mendeel	  
handkerchiefs		menadeel	  
handle (on door etc)	okra	  
handle (on case etc)	eed	  
handmade		shugl yadawi	  
handsome		waseem	  
happy			mabsoot	  
harassment		tadyee'	  
harbour			meena	  
harbours		mawaani	  
hard (difficult)	sa'b/a [m/f]	  
hard (ground)		gaamid/a [m/f]	  
hard-boiled egg		bayda masloo's awee	  
harem			hareem	  
harvest			haseeda	  
hash			hasheesh	  
hat			burneeta/ta'aya	  
hawk			baar	  
hay			hasheesh	  
hay fever		humma el-'ash	  
he			huwwa	  
head			ra's	  
heads			ruus	  
headache		sudaa'/waga' ra's	  
health			sihha	  
healthy			sehhee	  
heart			'alb	  
hearts			'uloob	  
heart attack		zabha sadrayya	  
heat			haraara	  
heat stroke		darbit shams	  
heaven			sama	  
heavens			samawaat	  
heavy			ti'eel/a [m/f]	  
hebrew			'ibraani	  
hedgehog		qunfood	  
heir			waaris	  
heirs			waraasi	  
heel			kaAb	  
height (of person)	tool	  
height (of building)	aulow	  
helicopter		helicopter	  
Heliopolis		masr gedeeda	  
hell			gahannam	  
hello			ahlan	  
helmet			khooza	  
helpful			khadoom	  
hepatitis		eltihaab fi kibd	  
herbs			aAshaab	  
herbalist		'attar	  
herd			qaati'	  
here			hina	  
high			Aalee/ya [m/f]	  
high chair		kursee Aalee	  
high school		madrassa sanawiya	  
hijacker		khattaaf	  
hill			tell/matlaA	  
Hills			tulool	  
Hindu			hindusi	  
Hip			hansh	  
hippopotamus		husaan il-bahr	  
history			taarikh	  
hitch-hike		awtu stob	  
hobby			hewaaya	  
hole			khurm	  
holiday (festival etc)	Aeed	  
holidays (time off etc)	'agaaza	  
Holland			holanda	  
holy			muqaddas	  
home			bayt	  
homeless		musharadeen	  
honest			ameen	  
honey			Aasal	  
honeymoon		shahr il Aasal	  
hope			amal  itmanna	  
hopefully		insha' allaah	  
horizon			ufuq	  
horrible		fazeeA	  
horse			faras husaan	  
horse riding		rukaab il khayl	  
hospital		mustashfa	  
hospitality		karam/diyaafa	  
hospitals 		mustasfayaat	  
Host			mudeef	  
hostage			raheena	  
hostages		rahaayin	  
hot			sukhn/a [m/f]	  
hotel			fundooq	  
hour			saAa	  
hours			saAat	  
house			bayt	  
houses			buyoot	  
housework		shugl il bayt	  
how			izzay	  
how many ?		kaam	  
huge			'azeem	  
human (not animal)	insaani	  
humanity		insaaneeya	  
humble			mitwaadi	  
humid			rutooba	  
hundred			meeya	  
hungry (to be)		gaAan/a [m/f]	  
husband			gooz	  
husbands		agwaaz	  
hyena			dab'	  
hyenas			dibaa'	  
hypocrizy		munaafaqa	  
hypocrit		munaafiq
I
Spoiler
I			ana	  
ice			talg	  
ice cream		Jelaati ays kreem/ jelaati	  
ice lolly		loleeta	  
idea			fikra	  
ideas			afkar	  
idiot			Rabee/'abeet/a [m/f]	  
if			iza	  
ignition		tadweer	  
ignorant		gahil	  
ill			Aiyyaan/a [m/f]	  
illiterate		ummi	  
illness			marad	  
imitation (merchandise)	a'leed	  
immediately		haalan	  
immigration		higra	  
immoral			faahish	  
immortal		daaim	  
impatient		qaleel is-sabr	  
impolite		khishin	  
important		muhim	  
impossible		mustaheel	  
impressive		mu'assir	  
improvement		tahseen	  
impure			nigis	  
in			fee	  
in front of		'uddaam	  
inch			boosa	  
income			iraad	  
inconvenient		mish mulaa'im	  
increase (noun)		izdiyaad	  
incredible		mudhish	  
indecent		faahish/razeel	  
independence		istiqlaal	  
independent		ustaqill	  
Indian			indee	  
indicator (vehicle)	ishaara	  
indigestion		Aasir hadm	  
indoors			daakhelee	  
industry		sinaaA	  
inequality		it tafaawit	  
inexpensive		rekhees	  
infant			tefl	  
infection		Aadwa	  
infectious		muAdee	  
inflammation		ltihaab	  
influence		nufooz	  
information		maAlomaat	  
inhabitant		saakin	  
inhabitants		sukkaan	  
injection		hu'na	  
injured			etgarah	  
injury			garh	  
ink			hibr	  
inn (small hotel)	menzil	  
innocent		baree'a	  
insect			hashara	  
insects			hasharaat	  
inside			guwwa	  
inspector		mufattish	  
instead			badal	  
instructor		mudarris/a [m/f]	  
insurance		ta'meen	  
intelligent		zakee/zakeeya [m/f]	  
interesting (enjoyable)	mumteA	  
Interesting (exciting)	museer	  
intermission		istiraaha	  
international		dawli	  
internet		internet	  
interpreter		mutargim	  
interpreters		mutargimeen	  
interval		istiraaha	  
interview		mu'abla	  
invitation		daAwa	  
invoice			hisaab	  
Iran			iraan	  
Iraq			el Araa'	  
Ireland 		irlanda	  
Irish			irlandee	  
iron (ironing)		makwa	  
iron (metal)		hadeed	  
Islam			islaam	  
Islamic			islaami/islaamiya [m/f]	  
island			gazeera	  
islands			guzur	  
Israel			isra'eel	  
Israeli			isra'eelee	  
it			huwwa/heyya [m/f]	  
Italian			etalee	  
Italy			etalya	  
itch			harsh
J
Spoiler
jacket			jaakit	  
jail			sigin	  
jam			mirabba	  
January			janaayer	  
jar			bartamaan	  
jaundice		reeqaan	  
jaw			fakk	  
jaz			museeqa el jaaz	  
jealous			Reeraan/a [m/f]	  
jeans			jeanz	  
jeep			jeep	  
jelly fish		andeel bahr	  
Jerusalem		el quds	  
jetty			raseef	  
Jew			yahoodi	  
Jews			yahood	  
jewell			goohar	  
jewells			gawaahir	  
jeweller's		megowharaatee	  
jewellery		megowharaat	  
Jewish			yihoodi/yihoodyya [m/f]	  
job			shughl	  
joke			nukta	  
jokes			nukat	  
Jordan			el ordon	  
journal			gurnaal	  
journalist		suhafi/suhafiyya	  
journalists		suhafiyyeen	  
journey			rihla	  
joy			suroor	  
judge			qaadi	  
judgement		hukm	  
jug			bree'	  
juice			Aaseer	  
July			yulyo	  
jumper			buloofar	  
junction		wasl	  
June			yunyo	  
just (only)		bas	  
justice			Aadaala


Image
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post
 • May Hariri - (Maa meen) Jan IN Urdu and Arabic
  by CocoaButter » » in Music - Movies - Entertainment
  0 Replies
  1467 Views
  Last post by CocoaButter
 • Michel Thomas Method - Arabic Disc 4
  by Netyoda » » in Learn Egyptian Arabic
  0 Replies
  1177 Views
  Last post by Netyoda
 • No Speak English
  by Karenh » » in Just 4 Fun
  2 Replies
  2956 Views
  Last post by Undutchable
 • 9 Letter English Word
  by Semsema » » in Just 4 Fun
  15 Replies
  10422 Views
  Last post by FABlux
 • English Hairdresser - Sharm El Sheikh
  by Sharm4me » » in Places Recommended
  0 Replies
  1854 Views
  Last post by Sharm4me