U - V - W - X - Y - Z - English / Arabic Dictionary

Browse through our English/Arabic dictionary and learn some useful words and phrases.<br>
Need a translation? Ask here.

Moderators: 4u Network, DJKeefy

User avatar
DJKeefy
Site Administrator
Site Administrator
Posts: 276
Joined: Thu Jan 13, 2005 4:08 pm
Location: Luxor (Egypt)
Has thanked: 26 times
Been thanked: 2 times
Gender:
Egypt

U - V - W - X - Y - Z - English / Arabic Dictionary

Post by DJKeefy »

U
Spoiler
ugly			qabeeh/wehesh	  
ultimate		akheer	  
umbrella		shamsaya/mizalla	  
uncle (father's bro)	Aamm	  
uncle (mother's bro)	Khaal	  
under (location)	taht	  
undeground (metro)	nafa'	  
underpants		libaas	  
unemployed		Aaatil	  
unfortunate		maskeen	  
United Kingdom		el mamlaka el muttahida	  
United Nations		el umam el muttahida	  
United States		amreeka	  
universe		il koon	  
university		gamAa	  
unknown			mush maAroof/maghool	  
unlawful		haraam	  
unleaded		rusaas	  
unnecessary		mush laazim	  
unoccupied		faadi	  
until (prep)		li-hadd	  
until (conj)		hatta	  
unusual			shaz	  
up			foo'	  
Upper Egypt		wagh eblee	  
upside down		ma'loob	  
upstairs		foo'	  
urgent			mistaAgil	  
urine			bool	  
useful			mofeed/mofeeda (m/f)
useless			mush naafiA	  
usual			Aaadee
V
Spoiler
vacant			faadya/khaali	  
vacation (holiday)	agaaza/Autla	  
vacations		agaazaat	  
vaccination		hu'na	  
vacuum cleaner		muknisa bil kahraba	  
vain			mutkebbir	  
valid (ticket etc)	salha/muAtabir	  
valley			wadee	  
Valley of the Kings	wadee el mlook	  
valuable (adj)		sameen	  
value (noun)		'eema	  
veal			bitillu	  
vegetables		khudar	  
vegetarian		nabaatee/nabaataya (m/f)	  
vegetation		khadaar	  
veil (head scarf)	higaab	  
veil (full)		niqaab	  
velvet			makhmal	  
very			giddan/awee	  
vessel (boat)		markab	  
video			video	  
view			manzar	  
village			qarya	  
villages		qura	  
vinegar			khal	  
vineyard		karm	  
vineyards		kuroom	  
violent			shedeed/qawi	  
virgin			bikr	  
virtuous		fadeel	  
virus			feerus	  
visa			veeza/ta'sheera	  
visa extension		tamdeed veeza	  
visit (noun)		ziyaara	  
vitamins		vitameen	  
visible			yinshaaf	  
vocabulary		mufradaat	  
vodka			vodka	  
voice			soot	  
voices			aswaat	  
volcano			burkaan	  
volume (of book)	megallad	  
volume (noise)		soot	  
voluntary		ihtiyaari	  
vulture			nisr
W
Spoiler
wages			ugra	  
waist			west	  
wait !			istanna	  
wait for me !		istannanee	  
waiter			garsoon/sufragi	  
waitress		garsoona	  
Wales			wales	  
wall (building)		hayta	  
walls (building)	heetaan	  
wall (around town)	soor	  
wallet			mahfaza	  
walnut			gooz	  
war			harb	  
wardrobe		dulaab	  
wars			huroob	  
warm			daafee/daafeeya (m/f)	  
washing			Raseel	  
washing machine		Rassaala	  
washing powder		mashoo' raseel	  
wasp			dabboor	  
wasps			debaabeer	  
watch			saaA	  
water			meeya	  
waterfall		shalaal	  
watermelon		batteekh	  
waterproof		did el meeya/mishammaA	  
wave (on water)		mooga	  
wax			shamaA	  
way (route)		tareeq	  
ways			turuq	  
way out			khuroog	  
we			ehna	  
weak (person)		da'eef/da'eefa (m/f)	  
weak (drink)		khafeef	  
wealthy			Rani/Raniyya (m/f)	  
weather			gow/taqs	  
wedding			haflit gowaaz/farah	  
weddings		afraah	  
wedding ring		khaatim eggowaaz	  
Wednesday		yoom el arbaA	  
week			esbooA	  
weeks			asabiiA	  
weekend			aakhir elesbooA	  
weight			wazn	  
weird			Rareeb	  
welcome!		ahlan wa sahlan	  
welfare			rifaaha	  
well (noun)		beer	  
wells			biyaar	  
well (adverb)		kwayis	  
Welsh			welzee	  
west			Rarb	  
wet (noun)		rutooba	  
wet (adjective)		mablool/mabloola (m/f)	  
what?			ay	  
wheat			qamh	  
wheel			Aagala	  
wheels			Aageel	  
wheelchair		kursee lil Aagaza	  
when?			imta	  
when (conj)		imma	  
where?			fayn	  
where are you ?		faynak	  
whisky			wiskee	  
whisper			washwash	  
Whistle			saffaara	  
white			abyad/beeda (m/f)	  
white wine		nebeet abyad	  
who?			meen	  
who is it ?		meen da	  
whole			kul	  
why?			lay	  
wicked			shareer	  
wickedness		fasaad	  
wide			Aareed	  
wide			waasiA/waasiAa (m/f)	  
wife			gooza/miraat/sitt	  
wild (animal)		wahshi	  
wild (land)		barr	  
willow			safsaf	  
wind			reeh	  
winds			aryaah	  
window			shebbaak	  
windows			shbaabeek	  
wine			nebeet	  
wing			ganaah	  
wings			agniha	  
winner			faayiz/faayiza (m/f)	  
winter			shita	  
wisdom			hikma	  
wise			Aaalim/shaatir	  
without			min Rayr/bidoon	  
witness			shaahid/shahda	  
witnesses		shuhood	  
wolf			deeb	  
wolves			diyaab	  
woman			sit/imra'a	  
women			itaat/niswaan	  
wonderful		Aageeb / haayil/haayila (m/f)	  
wood			khashab	  
wool			soof	  
word			kelma	  
words			kilmaat	  
work			shughl	  
work permit		tasreeh Aamal	  
worker			Aaamil	  
workers			Aumaal	  
workshop		warsha	  
world			Aaalam/dunya	  
world cup		kas il Aaalam	  
worm			dooda	  
worms			dood	  
worse than		arda min	  
worst			aswa'	  
wrist			resR	  
writer			kaatib/kaatiba (m/f)	  
writers			kuttaab	  
writing			kitaaba	  
wrong			Ralat
X
Spoiler
No words found for X
Y
Spoiler
Yacht			yakht	  
yawn			titaawib	  
year			sana	  
years			sanawaat/sineen	  
yellow			asfar/safra (m/f)	  
Yemen			el yaman	  
yes			aiwa/na'am	  
yesterday		embaareh/ams	  
yoghurt			zabaadee	  
you (m)			inta	  
you (f)			inti	  
you (pl)		intu	  
young			suraiyar	  
young (man		shabaab	  
young (woman)		sabeeyi	  
younger			azrar	  
youth			shabaab	  
youth hostel		bayt ish shabaab
Z
Spoiler
zebra			humaar mikhatat	  
zero			sifr	  
zip			sosta	  
zip code		ramz bareedee	  
zone			mintaqa	  
zones			manaatiq	  
zoo			gonaynit el heeyowanaat


Image
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post
 • May Hariri - (Maa meen) Jan IN Urdu and Arabic
  by CocoaButter » » in Music - Movies - Entertainment
  0 Replies
  1688 Views
  Last post by CocoaButter
 • Michel Thomas Method - Arabic Disc 4
  by Netyoda » » in Learn Egyptian Arabic
  0 Replies
  1177 Views
  Last post by Netyoda
 • No Speak English
  by Karenh » » in Just 4 Fun
  2 Replies
  3432 Views
  Last post by Undutchable
 • English Pub Beef & Kidney Stew in Yorkshire Pudding (Ado
  by CocoaButter » » in Kitchen Corner
  0 Replies
  3594 Views
  Last post by CocoaButter
 • Nari Nari Hisham Abbas & Jayashree Indian/Arabic Dance M
  by CocoaButter » » in Music - Movies - Entertainment
  0 Replies
  2168 Views
  Last post by CocoaButter